За нас

В процеса на своята дейност всеки бизнес се нуждае от прецизна отчетност и навременни консултации по въпросите на данъците, финансовото състояние на предприятието, паричния поток , комуникация с органите на държавната администрация и администриране на персонала.

Ние имаме опит в много отрасли на стопанския живот и може да ви предложим съвместна работа с висококвалифициран персонал и външни сътрудници в областта на одита, счетоводството и правото. Предлагаме Ви стриктно обслужване основаващо се на най-важните ни принципи:

 • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
 • Индивидуален подход
 • Адекватни цени
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Обслужване на български, английски и немски език без допълнително заплащане
 • Посещения на място при клиента
 • Комуникация с институции, доставчици и клиенти
 • Екип от опитни професионалисти

Ние сме член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия

От Януари 2009 фирма FinWork e приета за член на АССП. Критерии за членство в АССП са:

 • Дейност като специализирано счетоводно и/или одиторско предприятие
 • Чисто съдебно минало на ръководителите на счетоводното предприятие
 • Приемане Устава на АССП и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)

С приемането ни за членове на АССП ние гарантираме на нашите клиенти съвестно и коректно отношение, тъй като се приобщаваме към счетоводните предприятия, споделящи висок професионален морал и принципи.

Услуги

Счетоводно обслужване & данъчни консултации

 • Счетоводна обработка на документи, съгласно българското и европейското счетоводно законодателство
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация
 • Изготвяне на годишни финансови отчети
 • Подаване на декларацията и отчетите в ТД на НАП чрез електронен подпис
 • Изготвяне на годишен статистически отчет
 • Проверка и заверка на годишните финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител
 • Изготвяне на месечна справка-декларация по ЗДДС, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Подаване на месечната справка-декларация по ЗДДС чрез електронен подпис
 • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена с дейността Ви
 • Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби
 • Мнение при подписването на важни договори за дистрибуция, външно финансиране, подизпълнители и др. по отношение на данъчно – счетоводния им аспект
 • Прилагане на Спогодби за двойно данъчно облагане и придвижването им в данъчната администрация

Данъчно задължени лица в България

 • Местожителство в България
 • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в ТД на НАП
 • Удостоверение за продължително пребиваване за период от 5 години
 • Данъчна регистрация и удостоверение за местно лице в България
 • Социални и здравни осигуровки в България
 • Европейска здравноосигурителна карта

Гореспоменатите регистрации и удостоверения можем да предоставим само на граждани на Европейския съюз.

ТРЗ услуги

 • Изготвяне на трудови договори, декларации за конфиденциалност, длъжностна характеристика
 • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в ТД на НАП
 • Регистриране на самоосигуряващи се лица в НОИ
 • Изготвяне на ведомост за заплати и фишове за персонала
 • Месечни декларации за осигурените лица в регистъра на НОИ (Декл. 1 и декл.6)
 • Изготвяне на платежни нареждания за on-line банкиране
 • Изготвяне на документи за персонала - служебна бележка, удостоверение и др.
 • Документи за прекратяване на трудово правоотношение
 • Обработка на документи за болнични и отпуски
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

Учредяване на фирми в България

 • Местожителство в България
 • Изготвяне на документация за учредяване на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, АД
 • Съдействие в процеса на учредяване – посещение при нотариус, откриване на набирателна сметка и др.
 • Регистрация и пререгистрация в Търговския регистър
 • Вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър – нов съдружник, промяна на седалище, промяна на размера на капитала и др.
 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър
 • Възможност за предоставяне на фирмен адрес
Office
Office

Клиенти

Ние имаме клиенти от Германия, Австрия, България, Гърция, Италия, Естония, Унгария, Румъния, Холандия, Канада, Турция и Нова Зеландия

FinWork Clients Countries

Контакти

Запитване

Лице за контакт
Дейност на фирмата
Общи данни
Приблизителен документооборот месечно
Други особености

Адрес

България
1404 София
Твърдишки проход 23
Офис сграда Фина 5, ет. 7, офис 28

Телефон: 02-958-1590
Facebook: FinWork

FinWork